Isolatiebewaking: het concept

Werkingsprincipe van een isolatiebewakingssysteem

Het isolatiebewakingsapparaat wordt tussen de actieve netgeleiders en de aarde aangesloten en heeft een meetspanning Um over het net heen. Als er een isolatiefout optreedt, wordt het meetcircuit tussen het net en de aarde gesloten via de isolatiefout RF, zodat er een meetstroom Im optreedt, die evenredig is aan de isolatiefout. Deze meetstroom veroorzaakt aan de meetweerstand Rm een overeenkomstig spanningsverlies, die door de elektronica wordt geëvalueerd.

Als deze spanningsdaling een bepaalde waarde overschrijdt, wat gelijk staat aan de onderschrijding van een bepaalde isolatieweerstand, wordt een melding gegeven. De gedetailleerde eisen voor het isolatiebewakingsapparaat zijn opgenomen in DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8). Het isolatiebewakingsapparaat biedt de exploitant van de installatie het nodige informatievoordeel om tijdig en gepland passende onderhoudsmaatregelen te nemen.

Volgens DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8) geldt: isolatiebewakingsapparaten moeten volgens het opgegeven meetprincipe zowel symmetrische als asymmetrische verslechtering van de isolatie kunnen bewaken.

Eénpolige (asymmetrische) isolatiefout
Symmetrische isolatiefout