bender-germany

Gegevensbeschermingsverklaring

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Opname van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de exploitant van de website uitgevoerd. Zijn contactgegevens kunt u in de colofon van deze website vinden.
Hoe leggen we uw gegevens vast?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw bezoek aan de website. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.
Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.
Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie?

U heeft het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Schroomt u niet om te allen tijde contact met ons op te nemen onder het adres dat vermeld staat in de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Analysehulpmiddelen en tools van derde aanbieders

Als u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij noemen analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 para. 1 lid. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 para. 1 lid. b AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We gebruiken volgende host:

IDNT Europe GmbH
Frankfurter Str. 57
35440 Linden
Hessen
Duitsland

Telefoon: +49 6403 95260
Fax: +49 6403 9526 503
Website: www.idnt.net
E-mail: welcome@idnt.net
Afsluiten van een contract inzake verwerking in opdracht

Om de verwerking in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking in opdracht afgesloten met onze host.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor de beheerders van deze website. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Strasse 65
D-35305 Grünberg

Telefoon: +49 6401 - 807 0
E-mail: info@bender.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Indien in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaartermijn bepaald wordt, worden uw persoonsgegevens door ons bewaard tot het doel van de gegevensverwerking niet langer nodig is. Als u een gerechtvaardigde vraag tot wissing uitoefent of een toestemming tot gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist indien we geen andere wettelijk geoorloofde redenen voor de gegevensopslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatstgenoemde geval gebeurt de wissing na het wegvallen van deze redenen.

Aanwijzing van een gegevensbeschermingsfunctionaris zoals gemandateerd door de wet

Wij hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld.

Astrid Chirivi

Bender Benelux B.V.
Takkebijsters 54
NL-4817 BL Breda

Tel.: +31 (0)76-5878713
E-Mail : benderbenelux@benderbenelux.com

 

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website maakt met name gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de servers van deze bedrijven in de VS. We moeten erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVALT DAT UK GEGEVENS OP BASIS VAN DE ARTIKELEN 6 SECTIE 1 LID. E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE WETTELIJKE BASIS TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 SECTIE 1 AVG).

INDIENUW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT OM DIRECTE RECLAME TE MAKEN, HEEFT U ALTIJD HET RECHT HIERTEGEN BEZWAAR TE MAKEN. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 SECTIE AVG)

Gerecht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of vernietigen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Informatie vereist door de wet"

Rechten om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is opgegeven in de sectie "Informatie vereist door de wet". Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij meestal enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • 21 Sectie 1 AVG moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - met uitzondering van de archivering ervan - alleen worden verwerkt onder voorbehoud van uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

Bezwaar tegen ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek "Informatie die wettelijk verplicht is" om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Opname van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's gebruiken wat de industrie noemt "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch gezien essentieel, omdat bepaalde websitefuncties zonder de cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan zijn de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie van de website (bijv. cookies die een meetbaar inzicht geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op elk moment dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gesteld en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen of de wisfunctie voor het automatisch uitschakelen van cookies activeren wanneer de browser sluit. Indien cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website worden beperkt.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of indien cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u afzonderlijk op de hoogte stellen in samenhang met dit privacybeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Cookie Toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerste te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/ (hierna te noemen "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens aan Usercentrics doorgegeven:

 • Uw toestemmingsverklaring(en) of intrekking van uw toestemmingsverklaring(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht

Usercentrics slaat een cookie op in uw browser om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele herroepingen van de eerstgenoemde toe te kunnen wijzen. De gegevens die op deze manier worden opgeslagen, worden opgeslagen totdat u ons vraagt om deze uit te bannen, de Usercentrics cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Usercentrics gebruikt cookies om de door de wet voorgeschreven toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6 Sectie 1 zin 1 lid. c AVG.

Contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst

Onze onderneming heeft een Contractuele Gegevensverwerkingsovereenkomst met Usercentrics uitgevoerd. Dit is een overeenkomst die verplicht wordt gesteld door de wetgeving inzake gegevensbescherming en die garandeert dat Usercentrics alle persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze website uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG. verwerkt.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Ip-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat we nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lid. b AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lid. f AVG) of op uw akkoord (Art. 6 lid 1 lid. a AVG) indien dit is aangevraagd.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens uit te wissen, uw toestemming voor de archivering van de gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan eventuele dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lid. b AVG, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6 lid 1 lid. f AVG) of op uw akkoord (Art. 6 lid 1 lid. a AVG) indien dit is aangevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag te herroepen of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Sociale media

Twitter plug-in

We hebben functies van het social media platform Twitter geïntegreerd in deze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Terwijl u Twitter en de "Re-Tweet"-functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers doorgegeven. Tijdens dit proces worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij, de aanbieders van de website en de pagina's ervan, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer informatie kunt u de verklaring van Twitter over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter-plug-ins is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media. Als een overeenkomstige toestemming opgevraagd werd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, letter a, AVG; de toestemming kan op elk moment herroepen worden.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevensbeveiligingsinstellingen op Twitter te resetten onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

6. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om de gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens consolideren in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker voor het analyseren van de gedragspatronen van de gebruiker mogelijk maken (bijv. cookies of vingerafdrukken van het apparaat). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 alinea. 1 lid. a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser-plugin

U kunt de opname en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Verklaring gegevensbescherming van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractuele gegevensverwerking

We hebben een contractueel vastgelegde gegevensverwerkingsovereenkomst met Google uitgevoerd en implementeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle bij het gebruik van Google Analytics.

Archiveringsperiode

Gebruikers- of incidentgegevens die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of reclame-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID's) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Hotjar

Deze website gebruikt Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: www.hotjar.com).

Hotjar is een tool voor de analyse van uw gebruikersgedrag op deze website. Met Hotjar kunnen we o.a. uw muis- en scrollbewegingen en kliks registreren. Hotjar kan hierbij ook vaststellen hoe lang de cursor op een bepaalde plaats heeft gestaan. Uit deze informatie creëert Hotjar zogenaamde heatmaps, waarmee bepaald kan worden welk deel van de website het meest bekeken wordt door bezoekers van de website.

Bovendien kunnen we vaststellen hoe lang u op een pagina gebleven bent en wanneer u de pagina verlaten hebt. We kunnen ook vaststellen op welke plaats in een contactformulier u de ingave onderbroken hebt (zgn. conversion funnels).

Bovendien kunnen met Hotjar rechtstreekse feedbacks van websitebezoekers verkregen worden. Deze functie dient om de websites van de exploitant van de website te verbeteren.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken om de gebruiker te herkennen, om zo het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of gebruik van device fingerprinting).

Het gebruik van deze analysetools gebeurt op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website alsmede zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming opgevraagd werd (bijv. een toestemming voor de opslag van cookies), gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, letter a, AVG; een toestemming kan op elk moment herroepen worden.

Deactivering van Hotjar

Als u de gegevensverzameling door Hotjar wilt deactiveren, klik dan op de volgende link en volg de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out

De deactivering van Hotjar moet afzonderlijk voor elke browser of elk eindapparaat gebeuren.

Meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens vindt u op de privacyverklaring van Hotjar via de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; doelgroepgerichtheid). Als website-exploitant kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot de respectievelijke kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lid. e.v. AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang om de diensten en producten van de exploitant zo effectief mogelijk te vermarkten.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

HubSpot

Dit is een dienst voor marketing, contentmanagement, webanalyse en zoekmachineoptimalisatie.

Verwerkingsbedrijf

HubSpot, Inc.
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten van Amerika

Data Doelstellingen

 • Statistieken
 • Marketing

Gegevenskenmerken

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Browserinformatie (type browser, verwijzende/beëindigde pagina’s, op onze website weergegeven gegevens, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens)
 • Gebruiksgegevens (bekeken pagina's, kliks)

Geregistreerde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die worden verzameld door of via het gebruik van deze service.

 • Geografische locatie
 • Browser type
 • Navigatorische informatie
 • Referrale URL
 • Prestatiegegevens
 • Stadslokatie
 • Hoe vaak wordt de applicatie gebruikt
 • Mobiele apps gegevens
 • HubSpot Abonnementsdienstgegevens
 • Bestanden bekeken op de site
 • Domeinnamen
 • Pagina's bekeken
 • Geaggregeerd gebruik
 • OS versie
 • Internetdienstverlener
 • IP-adres
 • Device identifier
 • Lengte van het bezoek
 • Daar waar de applicatie werd gedownload van
 • Bedrijfssysteem
 • Gebeurtenissen die zich binnen de toepassing voordoen
 • Toegangtijden
 • Klikstroomgegevens
 • Devicemodel en versie

Rechtsgrondslag

Hierop volgt de wettelijke basis voor de verwerking van de door Art. 6 I 1 AVG staat vermeld.
Als Hubspot persoonsgegevens over een gebruiker verzamelt op grond van rechtmatige belangen, wordt verduidelijkt om welke rechtmatige belangen het gaat.

 • Kunst. 6 para. 1 s. 1 lid. a AVG

Verwerkingslocatie

Verenigde Staten van Amerika

Bewaartermijn

Cookie-informatie en informatie van andere trackingtechnologieën wordt gedurende een passende termijn bewaard vanaf de datum van het verstrekken van deze gegevens. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden. Marketingvoorkeuren worden gedurende een passende tijd bewaard vanaf de datum waarop de gebruiker voor het laatst zijn interesse voor de inhoud getoond heeft.

Gegevensontvangers

 • Serviceproviders
 • Hubspotpartners

Transfer naar derde landen

Ierland, Verenigde Staten en andere landen waar HubSpot-partners actief zijn.

Data Protection Officer of Processing Company

Hieronder vindt u het e-mailadres van de gegevensbeschermingsfunctionaris van het verwerkende bedrijf.
privacy@hubspot.com

Nadere informatie en Opt-Out

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezenhttps://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.80487636.2109353776.1547219595-1840724365.1539588495

Subservices

HubSpotformulieren
Dit is een service voor het maken van online formulieren.

Verwerkingsbedrijf

Hubspot, Inc.
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Verenigde Staten van Amerika

Data Doelstellingen

 • Het verstrekken van online formulieren

Technologieën gebruikt

 • Cookies

Geregistreerde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die worden verzameld door of via het gebruik van deze service.

Sommige persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens, worden alleen verwerkt als ze rechtstreeks door de gebruiker worden verstrekt.

 • Device identifier
 • Gebruikersagentgegevens
 • Stadslokatie
 • Devicemodel en versie
 • IP-adres
 • OS versie
 • Navigatorische informatie
 • Telefoonnummer
 • Browser type
 • HubSpot Abonnementsdienstgegevens
 • Lengte van het bezoek
 • Geografische locatie
 • Internetdienstverlener
 • Toegangtijden
 • Pagina's bekeken
 • Domeinnamen
 • Bedrijfsnaam
 • moniker
 • Referrale bron
 • Bedrijfssysteem
 • referrer URL
 • Daar waar de mobiele applicatie werd gedownload van
 • Emailadres
 • Klikstroomgegevens
 • Transactie-informatie
 • Frequentie van gebruik van mobiele applicatie
 • Geaggregeerd gebruik van mobiele applicaties
 • Grafiek
 • HTML-pagina's
 • Gebeurtenissen die zich voordoen binnen de mobiele toepassing
 • Informatie uit bronnen van derden
 • Mobiele applicatieprestaties
 • Bestanden bekeken op onze site
 • Betalingsinformatie
 • Adres

Rechtsgrondslag

Hierop volgt de wettelijke basis voor de verwerking van de door Art. 6 I 1 AVG staat vermeld.

 • Kunst. 6 para. 1 s. 1 lid. a AVG

Vestiging van Verwerking

Verenigde Staten van Amerika
Gegevensbeschermingsfunctionaris van Verwerkingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de gegevensbeschermingsfunctionaris van het verwerkende bedrijf.

privacy@hubspot.com

Nadere informatie en Opt-Out

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://legal.hubspot.com/privacy-policy?_ga=2.235906625.1720821622.1549963287-1840724365.1539588495

7. Nieuwsbrief en postreclame

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de op deze website aangeboden nieuwsbrief, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG). U kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Als u zich afmeldt voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lid. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

Postreclame

We gebruiken uw adresgegevens in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van postreclame.

Rechtsgrondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang bij direct marketing volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter f in combinatie met overweging 47 AVG. Als een overeenkomstige toestemming gevraagd werd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, letter a, AVG; de toestemming kan op elk moment herroepen worden. Specifieke bepalingen kunnen eventueel aan u meegedeeld worden in het kader van de gegevensverzameling en prevaleren boven deze bepaling.

Uw adresgegevens blijven bij ons tot de reden voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigde vraag tot wissing uitoefent of een toestemming tot postreclame herroept, worden uw gegevens gewist indien we geen andere wettelijk geoorloofde redenen voor de gegevensopslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatstgenoemde geval gebeurt de wissing na het wegvallen van deze redenen.

We gebruiken volgende dienstverleners voor het versturen van onze mailings per post:

Schottener Soziale Dienste gemeinnützige GmbH, Vogelsbergstraße 212, D-63679 Schotten
Lettershop Markus Müller GmbH & Co.KG, Triftstr. 2, D-35315 Homberg / Ohm
JD Druck GmbH, Umgehungsstraße 39, D-36341 Lauterbach
Druckhaus Bechstein GmbH, Willy-Bechstein-Straße 4, D-35576 Wetzlar
Afsluiten van een overeenkomst voor verwerking in opdracht

We hebben met het bedrijf dat we gebruiken voor het versturen van de postreclame een overeenkomst voor verwerking in opdracht afgesloten, die waarborgt dat onze medecontractant uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG verwerkt.


8. Plug-ins en Tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo zal bijvoorbeeld, ongeacht of u een video bekijkt, YouTube altijd een verbinding met het Google DoubleClick netwerk tot stand brengen.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, zal er een verbinding met de servers van YouTube tot stand worden gebracht. Hierdoor wordt de YouTube-server op de hoogte gebracht, welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsingpatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen van uw YouTube-account.

Nogmaals, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, zal YouTube in staat zijn om verschillende cookies te plaatsen op uw apparaat of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaat vingerafdruk). Op deze manier zal YouTube in staat zijn om informatie over de bezoekers van deze website te verkrijgen. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en om pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen extra gegevensverwerkingstransacties worden uitgevoerd nadat u een YouTube-video bent gaan afspelen, die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op onze interesse om onze online content op een aansprekende manier te presenteren. Volgens Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid. 1 lid. a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het YouTube-gegevensprivacybeleid raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze pagina gebruikt web fonts, die door Google ter beschikking gesteld worden, zodat de lettertypes op deze pagina eenvormig weergegeven worden. De Google Fonts werden lokaal geïnstalleerd. Er wordt hierbij geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de mapping service Google Maps. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website gepubliceerde locaties gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid. 1 lid. a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u de verklaring van Google over de bescherming van persoonsgegevens raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. Online-gebaseerde audio- en videoconferenties (conferentietools)

Gegevensverwerking

We gebruiken online conferentietools, onder andere voor de communicatie met onze klanten. De tools die we gebruiken staan hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert via video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de betreffende conferentietool en door ons.

De conferentietools verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegankelijk maakt voor het gebruik van de tools (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en einde (tijd) van de deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextinformatie" met betrekking tot het communicatieproces (metagegevens).

Naderhand verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de online communicatie. Dit omvat in het bijzonder IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, besturingssysteemtype en -versie, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Indien de inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de toolaanbieder. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloud-opnames, chat/snellingberichten, geüploade voicemailfoto's en -video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Houdt er rekening mee dat we geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de gebruikte tools, en die wij hieronder in deze tekst hebben opgesomd.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan te bieden aan onze klanten (art. 6, lid 1, zin 1, onder b) van de AVG). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van Art. 6, lid 1, letter f AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, zullen de betreffende tools worden gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Bewaartermijn

Data die rechtstreeks door ons via de video- en conferentietools zijn verzameld, worden onmiddellijk nadat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag te herroepen, of de reden voor de opslag van de gegevens is niet langer van toepassing. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de duur van de opslag van uw gegevens die door de beheerders van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

We gebruiken de volgende conferentietools:

ClickMeeting

Wij gebruiken ClickMeeting. De provider is ClickMeeting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością met de statutaire zetel te ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk, Polen, bedrijfsnummer (KRS): 0000604194, BTW-nummer (NIP): 5842747535. Voor details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het ClickMeeting Privacybeleid: https://clickmeeting.com/legal?clang=en.

uitvoering van een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens

We hebben een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens gesloten met de aanbieder van ClickMeeting en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle wanneer we ClickMeeting.

Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

uitvoering van een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens

We hebben een overeenkomst voor de verwerking van contractgegevens gesloten met de aanbieder van Microsoft Teams en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsagentschappen ten volle bij het gebruik van Microsoft Teams.

10. Aangepaste diensten

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bereik en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij alle aangesloten persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken, als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe AVG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsverhouding), Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG (Algemene Contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie tot uw aanwerving zou leiden, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 Nieuwe AVG en Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Data Archiving Period

Als wij u geen aanbod kunnen doen voor een baan of als u een aanbod voor een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt ingediend op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lid. f AVG) te bewaren tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt de verwijdering alleen plaats wanneer het doel van de verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langer bewaren kan ook plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering uitsluiten.

Missie naar de kandidatenpool

Als we je geen jobaanbieding doen, kun je je misschien aansluiten bij onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatiepool overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Missie aan de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 lid. a AVG). De aanmeldingsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn overeenkomst te allen tijde herroepen. In dit geval worden de gegevens van de aanvragende pool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen zijn voor opslag.

De gegevens van de aanvragende pool worden onherroepelijk gewist uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is verleend.

Onze social media-optredens

Dataverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken zijn hieronder te vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden talrijke voor de gegevensbescherming relevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij de betreffende social media-portal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Door de op deze manier verzamelde gegevens te gebruiken, kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunt u de op interesses gebaseerde reclame binnen en buiten uw social media-aanwezigheid zien. Als u een account heeft bij het sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of waarop u bent ingelogd.

Houdt u er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen herleiden. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er daarom extra bewerkingen worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale-mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke sociale-mediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze sociale-mediale verschijningsvormen moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lid. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder b)). 6 (1) (a) AVG).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten

Als u een van onze sociale-mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale-mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt in principe uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) tegenover ons en tegenover de exploitant van het betreffende sociale-mediaportal (bijv. Facebook) beschermen.

Bedenk dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van het sociale-mediaportal, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale-mediaportalen. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks bij ons worden verzameld via de aanwezigheid van de sociale media worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag ervan vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de sociale netwerkexploitanten (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en aan andere derde landen.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk van elkaar aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

We gebruiken de korte berichtenservice Twitter. De aanbieder is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

U kunt uw Twitter privacyinstellingen aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in:https://twitter.com/personalization.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Voor details, zie het Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hun omgang met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de XING Privacy Policy: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een LinkedIn-profiel. De provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Als u de reclamecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube

We hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe ze met je persoonlijke gegevens omgaan, kun je vinden in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Informatie zoals voorgeschreven door artikel 13 AVG

Als dit uw eerste interactie met ons is, Art. 12, 13 AVG-mandaten dat wij u de volgende verplichte informatie over gegevensbescherming ter beschikking stellen: Als u contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van deze gegevens (Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG), als u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG), als de verwerking van de gegevens nodig is voor de ontwikkeling, vaststelling, inhoud of wijziging van een rechtsverhouding tussen u en onze onderneming (Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG) of als een andere wettelijke bepaling de verwerking van deze gegevens toestaat. We bewaren uw persoonsgegevens tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming tot het opslaan ervan intrekt of het doel van de gegevensverwerking wegvalt (bijv. na de behandeling van uw vraag). Als u vragen heeft over de bewaartermijn in uw individueel geval, geven we u graag meer informatie.  Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw door ons gearchiveerde gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken, om gegevens over te dragen en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien kunt u eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gecorrigeerd, uitgeroeid en, onder bepaalde omstandigheden, beperkt. Voor meer details kunt u onze Data Privacy Policy raadplegen. Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is bereikbaar op datenschutz@remove-this.bender.de.