bender-germany

Gegevensbeschermingsverklaring

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term "persoonlijke gegevens" omvat alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Opname van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de "verantwoordelijke voor de verwerking")?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de exploitant van de website uitgevoerd. Zijn contactgegevens kunt u in de colofon van deze website vinden.
Hoe leggen we uw gegevens vast?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw bezoek aan de website. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.
Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze voorziening van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.
Welke rechten hebt u wat betreft uw informatie?

U heeft het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding moet betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de gegevens, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Schroomt u niet om te allen tijde contact met ons op te nemen onder het adres dat vermeld staat in de rubriek "Wettelijk verplichte informatie" op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Analysehulpmiddelen en tools van derde aanbieders

Als u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij noemen analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina's en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor het doel om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 para. 1 lid. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (Art. 6 para. 1 lid. b AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

We gebruiken volgende host:

IDNT Europe GmbH
Frankfurter Str. 57
35440 Linden
Hessen
Duitsland

Telefoon: +49 6403 95260
Fax: +49 6403 9526 503
Website: www.idnt.net
E-mail: welcome@remove-this.idnt.net

Afsluiten van een contract inzake verwerking in opdracht

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een door de wetgeving inzake gegevensbescherming vereist contract dat garandeert dat deze dienst de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor de beheerders van deze website. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de "verantwoordelijke" genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bender Benelux B.V.
Takkebijsters 54
NL-4817 BL Breda

Telefoon: +31 (0)76-5878713
E-mail: benderbenelux@benderbenelux.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Indien in deze privacyverklaring geen specifiekere bewaartermijn bepaald wordt, worden uw persoonsgegevens door ons bewaard tot het doel van de gegevensverwerking niet langer nodig is. Als u een gerechtvaardigde vraag tot wissing uitoefent of een toestemming tot gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist indien we geen andere wettelijk geoorloofde redenen voor de gegevensopslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatstgenoemde geval gebeurt de wissing na het wegvallen van deze redenen.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Indien u heeft ingestemd met gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van Art. 49 lid 1 a DSGVO. Indien u heeft ingestemd met de opslag van cookies of met de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij ze op basis van Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Aanwijzing van een gegevensbeschermingsfunctionaris zoals gemandateerd door de wet

Wij hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris voor ons bedrijf aangesteld.

Astrid Chirivi

Bender Benelux B.V.
Takkebijsters 54
NL-4817 BL Breda

Tel.: +31 (0)76-5878713
E-Mail : benderbenelux@benderbenelux.com

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website maakt met name gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan de servers van deze bedrijven in de VS. We moeten erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herziening van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken. Dit laat de rechtmatigheid van de gegevensverzameling vóór uw herroeping onverlet.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

In het gevalt dat uk gegevens op basis van de artikelen 6 sectie 1 lid. E of f avg, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de wettelijke basis te bepalen, waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen. Indien u een bezwaarschrift indient, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij voor de verwerking van uw gegevens dwingende beschermingswaardige redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien het doel van de verwerking het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten is (bezwaar op grond van art. 21 sectie 1 avg).

Indienuw persoonlijke gegevens worden gebruikt om directe reclame te maken, heeft u altijd het recht hiertegen bezwaar te maken. Dit geldt ook voor de profilering voor zover deze verbonden is met dergelijke directe reclame. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonlijke gegevens niet meer worden gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21 sectie avg).

Gerecht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Rechts naar de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract na te komen, aan u of een derde partij worden overhandigd in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Rechten om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen: 

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering. 
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken in plaats van wissing. 
 • Als u een bezwaar heeft ingediend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. 

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - behalve voor opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek "Informatie die wettelijk verplicht is" om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Opname van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen afkomstig zijn van ons (first-party cookies) of van derden (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te evalueren of voor reclamedoeleinden.
Cookies die noodzakelijk zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Referrer URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Ip-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.  

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.  

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben afgerond). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

Salesforce Sales Cloud

Wij gebruiken Salesforce Sales Cloud om klantgegevens te beheren. De aanbieder is salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (hierna "Salesforce"). 

Salesforce Sales Cloud is een CRM-systeem en stelt ons onder meer in staat om bestaande en potentiële klanten en klantencontacten te beheren en verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het CRM-systeem stelt ons ook in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren. Klantgegevens worden opgeslagen op servers van Salesforce. Daarbij kunnen persoonsgegevens ook worden overgedragen aan het moederbedrijf van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, VS. 

Details over de Salesforce Sales Cloud-functies vindt u hier: www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/. 

Het gebruik van Salesforce Sales Cloud is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Salesforce heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Franse autoriteit voor gegevensbescherming. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de overdracht van bedrijfsgegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Details vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen- hoechste-da.html.  

Zie voor details het privacybeleid van Salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten. Dit is een wettelijk verplichte overeenkomst inzake gegevensbescherming, die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de DSGVO verwerkt.

5. Sociale media

Onze social media-optredens

Dataverwerking via sociale netwerken

We onderhouden openbaar beschikbare profielen in sociale netwerken. De individuele sociale netwerken die we gebruiken zijn hieronder te vinden.

Sociale netwerken zoals Facebook etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of banneradvertenties) bezoekt. Wanneer u onze social media-pagina's bezoekt, worden talrijke voor de gegevensbescherming relevante verwerkingen geactiveerd. In detail:

Als u bent ingelogd op uw social media-account en onze social media-pagina bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden geregistreerd als u niet bent ingelogd of geen account heeft bij de betreffende social media-portal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen of door uw IP-adres vast te leggen.

Door de op deze manier verzamelde gegevens te gebruiken, kunnen de beheerders van de social media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin hun voorkeuren en interesses zijn opgeslagen. Op deze manier kunt u de op interesses gebaseerde reclame binnen en buiten uw social media-aanwezigheid zien. Als u een account heeft bij het sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op elk apparaat waarop u bent ingelogd of waarop u bent ingelogd.

Houdt u er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen herleiden. Afhankelijk van de aanbieder kunnen er daarom extra bewerkingen worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale-mediaportalen. Details zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectievelijke sociale-mediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze sociale-mediale verschijningsvormen moeten zorgen voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lid. f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op uiteenlopende rechtsgrondslagen die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden gespecificeerd (bijv. toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder b)). 6 (1) (a) AVG).

Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten

Als u een van onze sociale-mediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale-mediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt in principe uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) tegenover ons en tegenover de exploitant van het betreffende sociale-mediaportal (bijv. Facebook) beschermen.

Bedenk dat wij, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de exploitanten van het sociale-mediaportal, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de sociale-mediaportalen. Onze opties worden bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagtijd

De gegevens die rechtstreeks bij ons worden verzameld via de aanwezigheid van de sociale media worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag ervan vervalt, u ons vraagt om deze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag herroept. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

We hebben geen controle over de opslagduur van uw gegevens die door de sociale netwerkexploitanten voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de sociale netwerkexploitanten (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Individuele sociale netwerken

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en aan andere derde landen.

U kunt uw reclame-instellingen onafhankelijk van elkaar aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Zie het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan: https://help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn

We hebben een LinkedIn-profiel. De provider is de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Als u de reclamecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensdoorgifte naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe ze met je persoonlijke gegevens omgaan, kun je vinden in het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

6. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het opstellen, structureren en wijzigen van onze contractuele relaties. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.
De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventueel bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

7. Nieuwsbrief en postreclame

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de op deze website aangeboden nieuwsbrief, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van de gevraagde informatie en delen deze gegevens niet met derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG). U kunt de door u gegeven toestemming voor de archivering van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn opgeslagen met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Als u zich afmeldt voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lid. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang.

Postreclame

We gebruiken uw adresgegevens in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen voor het verzenden van postreclame.

Rechtsgrondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang bij direct marketing volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter f in combinatie met overweging 47 AVG. Als een overeenkomstige toestemming gevraagd werd, gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6, lid 1, letter a, AVG; de toestemming kan op elk moment herroepen worden. Specifieke bepalingen kunnen eventueel aan u meegedeeld worden in het kader van de gegevensverzameling en prevaleren boven deze bepaling.

Uw adresgegevens blijven bij ons tot de reden voor de gegevensverwerking vervalt. Als u een gerechtvaardigde vraag tot wissing uitoefent of een toestemming tot postreclame herroept, worden uw gegevens gewist indien we geen andere wettelijk geoorloofde redenen voor de gegevensopslag van uw persoonsgegevens hebben (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatstgenoemde geval gebeurt de wissing na het wegvallen van deze redenen.

We gebruiken volgende dienstverleners voor het versturen van onze mailings per post:

Schottener Soziale Dienste gemeinnützige GmbH, Vogelsbergstraße 212, D-63679 Schotten
Lettershop Markus Müller GmbH & Co.KG, Triftstr. 2, D-35315 Homberg / Ohm
JD Druck GmbH, Umgehungsstraße 39, D-36341 Lauterbach
Druckhaus Bechstein GmbH, Willy-Bechstein-Straße 4, D-35576 Wetzlar

Afsluiten van een overeenkomst voor verwerking in opdracht

We hebben met het bedrijf dat we gebruiken voor het versturen van de postreclame een overeenkomst voor verwerking in opdracht afgesloten, die waarborgt dat onze medecontractant uw persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG verwerkt.

Whitepapers

Op de website kunnen geïnteresseerden whitepapers downloaden.

Voor toegang tot de white papers is een e-mailadres vereist. Er worden geen andere gegevens verzameld. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om toegang te krijgen tot de downloadpagina. Na het invoeren van het e-mailadres wordt u direct naar de whitepaper geleid.

Het e-mailadres wordt uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor de opslag van uw e-mailadres en het gebruik ervan (toegang tot de downloadpagina) kunt u te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor de toegang tot de downloadpagina worden door ons vier weken bewaard of totdat u zich afmeldt en vervolgens gewist. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens blijven hierdoor onaangetast.

Uw e-mailadres wordt alleen intern door Bender verwerkt en niet doorgegeven aan andere dienstverleners.

Als u ook heeft ingestemd met de toezending van marketingmateriaal, verwijzen wij u naar de opmerkingen over de communicatie van Bender onder 7.

MONITOR 

Op de website heeft u de mogelijkheid om u te abonneren op het Bender klantenmagazine MONITOR.

Voor het abonnement zijn diverse contactgegevens nodig, die mede afhankelijk zijn van de vraag of u kiest voor een digitaal of een gedrukt abonnement.

De volgende gegevens zijn verplicht:

 • Monitor taal (Duits of Engels)
 • Monitor formaat (digitaal of gedrukt)
  • Digitaal: e-mailadres
  • Gedrukt: Postadres
 • Naam van het bedrijf
 • Voor- en achternaam
 • Land

Bovengenoemde contactgegevens zijn nodig voor de verzending van de MONITOR. Er worden geen verdere gegevens verzameld.

De verwerking is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw contactgegevens en het gebruik ervan (verzending van de MONITOR) te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de e-mail. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de MONITOR worden door ons opgeslagen voor de duur van het abonnement en vervolgens gewist. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens blijven onaangetast.

Uw contactgegevens worden alleen intern bij Bender verwerkt en niet doorgegeven aan andere dienstverleners.

Verkoopcommunicatie

Op de website hebben geïnteresseerden de mogelijkheid om contact op te nemen met een lid van het verkoopteam van Bender.  

Om contact op te nemen is het noodzakelijk een e-mailadres op te geven. Er worden geen andere gegevens verzameld. De voornoemde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het verkoopteam van Bender in staat te stellen contact met u op te nemen.  

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.  

De door u verstrekte gegevens worden door ons gedurende vier weken of tot wederopzegging opgeslagen en vervolgens gewist. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens blijven hierdoor onaangetast.  

Uw persoonlijke gegevens worden alleen intern door Bender verwerkt en niet doorgegeven aan andere dienstverleners. 

Als u ook toestemming hebt gegeven voor de toezending van marketingmateriaal, verwijzen wij u naar de uitleg over nieuwsbrieven en postreclame.

8. Webseminar/expertise op verzoek

Op de website kunnen belangstellenden deelnemen aan webseminars/expertises op aanvraag.

Om toegang te krijgen tot het webseminar moet u uw e-mailadres opgeven. Voor toegang tot de expert talks kan het ook verplicht zijn de voor- en achternaam in te voeren. Daarnaast kan voor de Expert Talks vrijwillig de bedrijfsnaam worden ingevoerd. Er worden geen andere gegevens verzameld. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om toegang tot het webseminar mogelijk te maken. Na het invoeren van het e-mailadres wordt u rechtstreeks naar het webseminar/de expert talk geleid. Voor permanente toegang tot het webseminar/expertise zonder dat u zich telkens moet registreren, sturen wij u ook een directe link naar het webseminar.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). Uw toestemming voor de opslag van persoonsgegevens en het gebruik ervan (toegang tot het webseminar/expert talk en verzending van de directe link) kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de e-mail. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons voor de toegang tot het webseminar/expertgesprek hebt verstrekt, worden door ons gedurende vier weken of totdat u zich afmeldt opgeslagen en vervolgens gewist. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens worden hierdoor niet beïnvloed.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen intern door Bender verwerkt en normaal gesproken niet aan andere dienstverleners doorgegeven.

Als u ook toestemming hebt gegeven voor de verzending van marketingmateriaal, verwijzen wij u naar de informatie over nieuwsbrieven en postreclame onder 7.

9. Live webseminar

Op de website kunnen geïnteresseerden deelnemen aan live webseminars.

Om toegang te krijgen tot het webseminar is het nodig contactgegevens te verstrekken (voor- en achternaam en e-mailadres en eventueel de naam van het bedrijf). Er worden geen andere gegevens verzameld. De contactgegevens worden alleen gebruikt om toegang tot het webseminar mogelijk te maken. Een inschrijvingsbevestiging, een herinnering op de dag van het webseminar en een follow-up e-mail met de link naar de presentatie worden automatisch verzonden.

De verwerking van contactgegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van contactgegevens en het gebruik ervan (toegang tot het live webseminar) te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat u in dat geval niet kunt deelnemen aan het live webseminar. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons voor de toegang tot het webseminar hebt verstrekt, worden door ons gedurende vier weken of totdat u zich afmeldt opgeslagen en vervolgens gewist. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens blijven hierdoor onaangetast.

Uw e-mailadres wordt intern door Bender verwerkt en aan GoTo Webinar doorgegeven. Met de aanbieder van GoTo Webinar bestaat een DSGVO-conforme overeenkomst.

Als u ook toestemming heeft gegeven voor het toesturen van marketingmateriaal, verwijzen wij u naar de opmerkingen over de communicatie van Bender onder 7.

10. registratie voor het seminar

Op de website kunnen belangstellenden zich inschrijven voor seminars.

De inschrijving vereist het verstrekken van persoonsgegevens (titel, voor- en achternaam, bedrijf alsmede e-mailadres en optioneel het adres alsmede een tekstbericht). Er worden geen andere gegevens verzameld. De contactgegevens worden enerzijds gebruikt voor de registratie voor het seminar en anderzijds in het kader van de uitvoering van het seminar voor bijvoorbeeld het drukken van naambadges. Een inschrijvingsbevestiging met alle informatie over deelname aan het seminar wordt per e-mail toegezonden.

De verwerking van de registratiegegevens en andere persoonsgegevens die in het tekstbericht worden doorgegeven, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat u in dat geval niet kunt deelnemen aan het seminar. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u voor de inschrijving voor het seminar verstrekt, worden door ons opgeslagen voor een periode van 12 maanden of totdat u uw inschrijving annuleert en vervolgens gewist. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens blijven hierdoor onaangetast.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend binnen Bender verwerkt en niet aan derden doorgegeven.

11. Online-gebaseerde audio- en videoconferenties (conferentietools)

Gegevensverwerking

Een van de instrumenten die wij gebruiken om met onze klanten te communiceren is online conferencing. De afzonderlijke instrumenten die wij gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van een video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van de desbetreffende conferentietool. 

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/ingeeft om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, het begin en het einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" in verband met de conferentie. 

"contextuele informatie" in verband met het communicatieproces (metagegevens). 

Voorts verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de online-communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding. 

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gesteld, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnames, chat-/instantberichten, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld. 

Houd er rekening mee dat wij geen volledige controle hebben over de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie over gegevensverwerking door de conferentietools verwijzen wij u naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de betreffende tools gebruikt op basis van deze toestemming; de toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Bewaartermijn

De gegevens die door ons rechtstreeks via de video- en conferentietools worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. 

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de conferentietools.

Gebruikte conferentietools

We gebruiken de volgende conferentietools:

Zoom

Wij gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij naar het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/us-en/privacy.html.
Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://zoom.us/us-en/privacy.html.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract inzake gegevensbescherming dat garandeert dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en met inachtneming van de DSGVO worden verwerkt.

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van Microsoft Teams. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Voor details over de gegevensverwerking verwijzen wij naar het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Gegevensverwerking 

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten. Dit is een contract gemandateerd door de data privacy wetgeving die garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze website bezoekers alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

12. Aangepaste diensten

Sollicitaties

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om sollicitaties bij ons in te dienen (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bereik en doel van het verzamelen van gegevens

Als u een sollicitatie bij ons indient, zullen wij alle aangesloten persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken, als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe AVG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsverhouding), Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG (Algemene Contractonderhandelingen) en - mits u ons uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonlijke gegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie tot uw aanwerving zou leiden, worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 Nieuwe AVG en Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Data Archiving Period

Als wij u geen aanbod kunnen doen voor een baan of als u een aanbod voor een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt ingediend op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lid. f AVG) te bewaren tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na afloop van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt de verwijdering alleen plaats wanneer het doel van de verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langer bewaren kan ook plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a), van het AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering uitsluiten.

Missie naar de kandidatenpool

Als we je geen jobaanbieding doen, kun je je misschien aansluiten bij onze kandidatenpool. In geval van toelating worden alle documenten en informatie uit de sollicitatiepool overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u op te nemen in geval van geschikte vacatures.

Missie aan de kandidatenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 lid 1 lid. a AVG). De aanmeldingsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn overeenkomst te allen tijde herroepen. In dit geval worden de gegevens van de aanvragende pool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen zijn voor opslag.

De gegevens van de aanvragende pool worden onherroepelijk gewist uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is verleend.

Matomo Bender App

De "Bender App" maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo kunnen wij gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door websitebezoekers. Zo kunnen we onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn bekeken en uit welke regio ze komen. Ook verzamelen wij verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen wij meten of onze websitebezoekers bepaalde handelingen verrichten (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Hosting

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

Informatie zoals voorgeschreven door artikel 13 AVG

Als dit uw eerste interactie met ons is, Art. 12, 13 AVG-mandaten dat wij u de volgende verplichte informatie over gegevensbescherming ter beschikking stellen: Als u contact met ons opneemt via e-mail, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van deze gegevens (Art. 6 Sectie 1 lid. f AVG), als u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens (Art. 6 Sectie 1 lid. a AVG), als de verwerking van de gegevens nodig is voor de ontwikkeling, vaststelling, inhoud of wijziging van een rechtsverhouding tussen u en onze onderneming (Art. 6 Sectie 1 lid. b AVG) of als een andere wettelijke bepaling de verwerking van deze gegevens toestaat. We bewaren uw persoonsgegevens tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming tot het opslaan ervan intrekt of het doel van de gegevensverwerking wegvalt (bijv. na de behandeling van uw vraag). Als u vragen heeft over de bewaartermijn in uw individueel geval, geven we u graag meer informatie.  Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw door ons gearchiveerde gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken, om gegevens over te dragen en om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien kunt u eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gecorrigeerd, uitgeroeid en, onder bepaalde omstandigheden, beperkt. Voor meer details kunt u onze Data Privacy Policy raadplegen. Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is bereikbaar op benderbenelux@benderbenelux.com.

13. Externe diensten