Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt door de exploitant van de website uitgevoerd. Zijn contactgegevens kunt u in de colofon van deze website vinden.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden allereerst verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van een pagina). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutvrije weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U heeft daarnaast recht om een verzoek tot rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens in te dienen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het bij de colofon opgegeven adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsmede deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze gegevensbeschermingsverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze licht ook toe hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensdoorgifte online (bijv. bij communicatie per e-mail) mogelijk niet volledig beveiligd is. Een volledige bescherming van de gegevens voorafgaand aan toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Strasse 65
D-35305 Grünberg

Telefoon: +49 6401 - 807 0
E-mail: info@bender.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.) beslist.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een al gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor vraagstukken met betrekking tot het gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming (Landesdatenschutzbeauftragte) van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die we op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. In zoverre u de directe doorgifte van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wenst, gebeurt dit alleen in zoverre het technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-versleuteling

Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de doorgifte van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant van de website toestuurt, een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresregel van de browser van 'http://' naar 'https://' verandert en het slotsymbool in uw browserbalk verschijnt.
Wanneer de SSL- en TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, wissing

U heeft in kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het bij de colofon aangegeven adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de colofonverplichtingen gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet-expliciet aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, zoals via spammail.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Dr. Carsten Bepler
Londorfer Strasse 65
D-35305 Grünberg

Telefoon: +49 6401 - 807 1114
E-mail: datenschutz@bender.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De websites gebruiken deels zogeheten cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogeheten 'sessiecookies'. Zij worden na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval worden toegestaan, dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsmede dat de cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of voor het beschikbaar maken van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) noodzakelijk zijn, worden op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarheid van zijn diensten. In zoverre andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze in zogeheten serverlogbestanden op die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Soort browser en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Doorverwijzings-URL
  • Hostnaam van de toegang krijgende computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres
Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.
De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter f, AVG die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u een aanvraag via het contactformulier naar ons stuurt, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar verstrekte contactgegevens door middel van verwerking van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt daardoor uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (art. 6, lid 1, letter a, AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens bewaren we totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen, met name inzake de bewaartermijnen, blijven onaangetast.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics gebruikt zogeheten 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod alsmede zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte voor de doorgifte aan de VS afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. In de opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de exploitant van de website te realiseren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven wordt, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browserplug-in

U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast de verzameling van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, indien u de browserplug-in downloadt en installeert die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Click here to opt-out of Google Analytics

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen indien u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-outcookie geplaatst die de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van opdrachtgegevens

We hebben met Google een overeenkomst voor verwerking voor opdrachtgegevens afgesloten en passen de strenge eisen van de Duitse op gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit bij het gebruik van Google Analytics volledig toe.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden opgesteld die informatie met betrekking tot de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers bevatten. Deze gegevens komen van de interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals bij het punt 'Bezwaar tegen gegevensverzameling' uitgelegd, over het algemeen voorkomen.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

In het kader van Google AdWords gebruiken we zogeheten 'conversietracking'. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van gebruikers. Als de bezoeker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog geldig, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Iedere klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van klanten van AdWords worden teruggevolgd. De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie dient om de conversiestatistieken voor klanten van AdWords op te stellen die conversion tracking hebben ingesteld. De klanten ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een van een conversiontrackingtag voorziene pagina is doorgestuurd. Zij ontvangen desondanks geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan de tracking wilt meedoen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, indien u de cookie van Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudigweg deactiveert. U wordt dan niet meer in de statistieken voor conversietracking opgenomen.

De opslag van conversiecookies vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod alsmede zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval worden toegestaan, dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsmede dat de cookies bij het sluiten van de browser automatisch worden verwijderd. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig en informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en hebt ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet dan wel op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.

De verwerking van de in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (art. 6, lid 1, letter a, AVG). De gegeven toestemming om gegevens, inclusief het e-mailadres, op te slaan alsmede het gebruik ervan om de nieuwsbrieven te verzenden, kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de al uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

Uw gegevens die voor de nieuwsbrief aan ons zijn verstrekt, worden door ons tot en met uw afmelding voor de nieuwsbrief opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), worden hierdoor niet geraakt.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de aan Google gelieerde website YouTube. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u één van onze pagina's bezoekt die met een YouTube-plug-in uitgerust is, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid, 1, letter f, AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze website maakt gebruikt van een API van de kaartendienst Google MAps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in principe naar een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensdoorgifte.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aansprekende weergave van ons online aanbod en de eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid, 1, letter f, AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.