Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijfsbeleid

De Bender Group verplicht zich als middelgroot technologisch familiebedrijf en toonaangevende leverancier van elektrische veiligheidsproducten tot continue verdere ontwikkeling ten aanzien van sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit, milieubescherming en efficiënt energiegebruik. Dit is vastgelegd in de richtlijnen die zijn opgesteld door onze partners en het management en opgenomen in onze gedragscode ('Code of Conduct') en die bindend zijn voor alle medewerkers in ons bedrijf.

Om aan deze hoge normen te voldoen, hebben wij in ons bedrijf een geïntegreerd beheersysteem volgens DIN EN 9001, 14001 en 50001 opgebouwd dat tot doel heeft om onze producten en processen ten aanzien van kwaliteit, milieu en energie-efficiëntie continu te verbeteren.

De bedrijfsleiding stelt hiervoor de benodigde middelen en informatie beschikbaar, zodat de gekozen strategische en operationele bedrijfsdoelstellingen gehaald kunnen worden.


Download:

Bedrijfsbeleid

Code of Conduct

De bedrijvengroep Bender voelt zich verantwoordelijk voor zijn handelingen en activiteiten. Dit hebben wij opgenomen in onze gedragscode en gebaseerd op de ZVEI Code of Conduct.

Naast de eis van respect voor de mensenrechten bevat deze onder meer werkomstandigheden volgens fundamentele arbeidsnormen van de ILO (bijv. een verbod op kinderarbeid, op discriminatie en de eerbiediging van de werknemersrechten) en ook milieubewust handelen en stimulering van burgerzin onder medewerkers.


Download:

Code of Conduct

Verklaring ten aanzien van conflictmineralen

Als wereldwijd opererende producent van elektronische producten is traceerbaarheid in de toeleveringsketen van het grootste belang voor Bender.

Dit geldt in het bijzonder voor de zogeheten conflictmineralen. Als producent kunnen wij niet het land van oorsprong garanderen van de mineralen in de producten die door onze toeleveranciers worden geproduceerd. Niettemin streven wij naar samenwerking met onze klanten om producten te kunnen leveren die voldoen aan de specificaties van onze klanten.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en zullen relevante informatie doorgeven over de producten waarover wij vernemen dat zij conflictmaterialen kunnen bevatten, wanneer wij dergelijke informatie ontvangen van de producenten van de componenten zelf of van onze leveranciers.

Bender streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en spant zich in voor een duurzame productie.

 

Download:
Bender statement conflict-minerals

Milieu

Bender GmbH & Co.KG heeft ecologie als integraal onderdeel in haar bedrijfscultuur geïntegreerd en is al sinds 2011 gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001.

Als zelfstandig familiebedrijf denken wij in generaties. Om die reden is duurzaam beheer voor ons vanzelfsprekend. Alleen door bewust te handelen en bewustwording te kweken onder medewerkers en klanten is een effectieve milieubescherming mogelijk.

Wij nemen alle relevante wetten in acht en streven continu naar verbetering van milieubescherming in onze bedrijvigheid.

RoHs-richtlijn

De EU-richtlijn 2011/65/EG is bedoeld voor beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De richtlijn regelt het gebruik en de vermarkting van gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten en elektronische componenten.

Al onze apparatuurontwikkelingen zijn al lange tijd gericht op toekomstige generaties en al in 2005 verliet het eerste RoHs-conforme apparaat onze productie.


Downloads:
RoHs-verklaring


REACH-verordening

REACH staat voor de EU-verordening inzake de registratie, evaluatie, toestemming en beperking van chemische stoffen (EG-nr. 1907/2006). Als producent van elektronische producten zijn wij een zogenaamde downstreamgebruiker in de zin van REACH.

Onze producten zijn uitsluitend niet-chemische die onder normale en redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden geen 'stoffen' vrijgeven.


Downloads:
REACH-verklaring


Terugname van oude apparatuur (AEEA-richtlijn 2012/19/EU)

Bender is onder AEEA-nummer DE 43 124 402 geregistreerd in het register voor afgedankte elektrische apparatuur. (EAR) Apparaten die na 23.03.2006 zijn aangeschaft en niet meer gebruikt zullen worden, nemen wij terug.

Meld uw teruggave aan met ons online-formulier.


Energiebeheer bij Bender

Bender GmbH & Co. KG is sinds 2016 gecertificeerd volgens de energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 en zet zich in voor het verbeteren van energiegerelateerde prestaties. inclusief energie-efficiëntie, energiegebruik en energieverbruik.


Downloads:
Certificaat ISO 50001


Kwaliteit

Kwaliteit betekent voor Bender dat onze producten en diensten altijd voldoen aan de eisen van onze klanten. Dat betekent een hoge mate van werknemersbewustzijn, het voldoen aan de normatieve eisen en het definiëren en aanpassen van de noodzakelijke processen. Ons succes wordt gekenmerkt door erkenning van onze partners en jarenlange succesvolle certificeringen.


Download:
Certificaat ISO 9001